centrala : 94 36 72 711, 94 36 72 733

Klauzula Informacyjna

 

Zgodnie z art.14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję , iż:
przetwarzanie danych osobowych służy przede wszystkim do inicjowania i wdrażania istniejących umów z Państwem. Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych  jest ,,teamdress Drawa ‘’Spółka z o. o 78-520 Złocieniec ul. Piaskowa 7
Inspektor Ochrony Danych osobowych jest zawsze do Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych; jego dane kontaktowe to:

,, teamdressDrawa” Spółka z o. o

 Ul. Piaskowa  7
78-520 Złocieniec
Inspektor ochrony danych
E-mail: kadry@teamdress.pl

Zbieramy, przetwarzamy, używamy i przechowujemy Państwa  dane osobowe w celu odzwierciedlenia stosunku umownego między Państwem a ,,teamdress Drawa’’ Spółka z o. o
Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas trwania umowy. Po zakończeniu umów zablokujemy lub usuniemy dane osobowe, najpóźniej po trzech latach. Ze względu na wymogi prawne i regulacyjne dotyczące pamięci masowej, np. dowód na podstawie przepisów podatkowych i handlowych wymaga jednak, aby pewne dane osobowe były przechowywane dłużej, dopóki nie wygasną ustawowe wymogi dotyczące dokumentacji.
Państwa dane będą bezpieczne. Jedynie osoby i partnerzy kontraktowi ,,teamdressDrawa’’którzy są zobowiązani do ochrony danych, uzyskają dostęp. Ponadto  ,,teamdress Drawa” Spółka z o. o podejmują odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że ​​zebrane dane osobowe są kompletne, prawidłowe i aktualne. Dane nie są przekazywane do państw trzecich poza UE. W przypadku zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, musimy przekazać dane do odpowiednich uprawnionych organów publicznych, takich jak urzędy skarbowe i / lub organy bezpieczeństwa.
UODO definiuje prawa osób, których dane dotyczą, w następujący sposób: Mają Państwo prawo żądać informacji o danych zgromadzonych  bezpłatnie. Ponadto istnieje prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia i przeniesienia. Można sprzeciwić się przetwarzaniu danych.
W przypadku pytań dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych w formie pisemnej listownie lub e-mailem (dane kontaktowe patrz wyżej), niezwłocznie odpowiemy na Państwa wniosek. Być może będziemy musieli zweryfikować Państwa tożsamość i poprosić o więcej informacji, jeśli Państwa dane nie są wystarczające.
Jeśli nie zgłoszą Państwo sprzeciwu , zakładamy, że zgoda udzielona przez Państwa w kontekście umowy lub później będzie obowiązywała.
Mają Państwo prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Tel: 048/606-950-000
Fax:  048/22 5310301
E-Mail: kancelaria@uodo.gov.pl